Zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego

2022-01-29 22:23:26

Na pierwszej tegorocznej sesji Rady Miasta Gdańska, radni przyjęli wszystkie propozycje zmian w projekcie uchwały regulującej Budżet Obywatelski 2023 w Gdańsku. Najważniejsze zmiany dotyczą zasad korzystania z już zrealizowanych inwestycji oraz głosowania na projekty BO.

Warto podkreślić, że wszystkie zmiany regulaminowe zawarte w nowej uchwale zostały wypracowane wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami podczas spotkań ewaluacyjnych oraz dzięki przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród wnioskodawców i mieszkańców.

Regulacja dostępności w korzystaniu

Pierwszą ważną zmianą w projekcie uchwały jest uregulowanie kwestii ogólnodostępności do efektów realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy, aktywiści i radni poszczególnych dzielnic już od dłuższego czasu zwracali uwagę na utrudnienia w korzystaniu ze zrealizowanych projektów, szczególnie na terenach przyszkolnych. Kwestia ta została uregulowana, w projekcie uchwały pojawiła się definicja ogólnodostępności. Określa ona, iż „ogólnodostępność danego projektu oznacza zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Za spełnienie zasady ogólnodostępności projektu uważa się:

  • - w przypadku projektów inwestycyjnych - muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami 8.00 - 22.00 oraz przez 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę, pomiędzy godzinami 8.00 - 22.00, a przez dostępność rozumie się dostęp do efektów realizacji projektów w sposób niezwiązany z wynajmem i użyczeniem infrastruktury klubom sportowym, organizacjom pozarządowym lub podmiotom gospodarczym;
  • - w przypadku projektów nieinwestycyjnych, takich jak organizacja szkoleń, wydarzeń, kursów, zajęć i innych podobnych, efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy stanowią grupę docelową projektu, a nabór powinien być otwarty oraz ogłoszony w dostępnych kanałach komunikacji;
  • - w przypadku zakupu wyposażenia, efekty projektów  powinny być dostępne zgodnie ze swoim przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców w godzinach wskazanych przez podmiot, który nad wyposażeniem sprawuje pieczę”.

Obniżenie progów poparcia

Drugą ważną zmianą, jaką zaproponowano w projekcie uchwały, to obniżenie progów poparcia dla projektów w trakcie głosowania: 100 dla projektu dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, 200 dla projektu ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowością jest minimalny próg na projektów ogólnomiejskich Zielonego BO – 200. Tylko projekty dzielnicowe Zielonego BO pozostają bez limitów.

Doprecyzowanie przepisów

W uchwale doprecyzowane zostały niektóre z dotychczasowych przepisów, m.in:

  • - wnioskodawcy będą zobowiązani złożyć załącznik do projektu, w którym powinny znaleźć się takie informacje, jak zasady rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników;
  • - miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie: poprzez precyzyjne określenie lokalizacji rozumie się wskazanie dokładnego adresu, numeru działki oraz obrębu.
  • W projekcie uchwały zaproponowano też rozwiązanie, w przypadku sytuacji, gdy zgłoszony projekt nie będzie mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców ze względu na jego koszt.
  • - jednostka weryfikująca projekt może podnieść koszt projektu, który określił wnioskodawca, do maksymalnej kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę, o czym należy poinformować wnioskodawcę.

Kontakt w sprawie Budżetu Obywatelskiego:

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

tel.: 58 323-65-97, 58 323-66-51, 58 323-66-37, 58 323-63-37

facebook.com/gdanskBO

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Dariusz Wołodźko - Urząd Miejski w Gdańsku

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas