CHCEMY W OSOWEJ DOMU KULTURY!

2017-07-31 14:45:34

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi!

 

Od lat temat powstania Centrum Społeczno-Kulturalnego na terenie naszej dzielnicy przewija się nieustannie. Od początku jak jestem radnym zabiegam o tą inwestycję. O wybudowanie Domu Kultury podejmowali i podejmują starania radni zeszłych i obecnej kadencji Rady Dzielnicy, społecznicy, organizacje pozarządowe… Niestety równolegle z naszymi staraniami sprawa - jak wygląda - tkwi w miejscu.

 

Wszystkie możliwe instrumenty zostały wykorzystane - poza jednym. Napisaliśmy petycję, pod którą zbieramy podpisy. Mamy nadzieję, że liczba osowskich autografów popierających tę ideę przekona włodarzy naszego miasta i uzyskamy deklarację powstania inwestycji.

 

Oczywiście zgadzam się z tezą, że wciąż największym problemem dzielnicy jest infrastruktura. Ale śpieszę uspokoić, że ewentualne pieniądze, które zostaną  przeznaczone na CSK Osowa są z innego „worka” budżetu miasta. Dom Kultury nie będzie zabierał środków przeznaczonych na ulice, chodniki, oświetlenia…

 

Wszystkie szczegóły opisuje poniższy tekst petycji. Dodam tylko, że jeżeli chcą Państwo się zaangażować w zbiórkę podpisów - proszę o kontakt. Udostępnię listy do podpisywania się, tekst petycji.  Już dzisiaj wiem, że wielu z Państwa włączyło się w inicjatywę i chodzi od sąsiada do sąsiada, przekazuje informacje dalej swoim znajomym. Bardzo dziękuję tym osobom, a także całej reszcie, która zadecyduje (po opublikowaniu tego artykułu) poświęcić swój prywatny czas dla naszej dzielnicy. A my być może już się spotkaliśmy albo zaraz to nastąpi w drzwiach Państwa domu smiley

 

Zbieramy podpisy najprawdopodobniej do połowy września. Pozostaję do dyspozycji (kontakt poniżej).

 

Pozdrawiam,

Państwa radny dzielnicy Gdańsk-Osowa

Jan Perucki

 

Kontakt:

Tel.: 600 546 736

@: jan.perucki@gmail.com

facebook.com/peruckijan

 

 

 

 

 

Mieszkańcy dzielnicy Gdańsk-Osowa                  Gdańsk, (data złożenia petycji)

 

 

Petycja w sprawie powstania w Osowej

Centrum Społeczno-Kulturalnego

 

 

Prezydent Miasta Gdańska

Pan Paweł Adamowicz

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie działań na rzecz wybudowania w Osowej przy ul. Jednorożca Centrum Społeczno-Kulturalnego.

 

Od wielu lat mieszkańcy Osowej wskazują potrzebę powstania obiektu, w którym mieściłaby się biblioteka publiczna oraz sale umożliwiające organizowanie konferencji, spotkań obywatelskich, wykładów, itp. W Centrum Społeczno-Kulturalnym znalazłaby też swoje miejsce siedziba Rady Dzielnicy Osowa. Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiałby korzystanie z oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej wszystkim mieszkańcom, także tym, dla których bariery architektoniczne są przeszkodą nie do pokonania.

 

Potrzebę powstania w dzielnicy biblioteki publicznej wskazywali mieszkańcy od dawna. Osowa znajduje się obecnie poza „siecią” filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku; najbliższa z nich znajduje się w Oliwie i z relacji jej pracowników wiemy, że osowianie stanowią znaczną część jej użytkowników. Warto również zwrócić uwagę na ogromne zainteresowanie regałem bookcrossingowym (pierwsza taka inicjatywa w skali całego Gdańska!), postawionym na terenie osiedla, właśnie przy ul. Jednorożca. Fakt ten sprawił, że pojawiły się plany postawienia kolejnych biblioteczek plenerowych w innych lokalizacjach. Jednak nie wysycą one zapotrzebowania na dostęp do książek wśród mieszkańców dzielnicy. Potrzebna jest biblioteka z prawdziwego zdarzenia, która oprócz wypożyczania książek, prowadziłaby działalność edukacyjną, popularyzującą czytelnictwo, co jest w obecnym czasie, gdy notujemy niepokojący spadek ilości osób czytających książki, niezbędnym działaniem na rzecz rozwoju społeczeństwa wykształconego, dojrzałego.

 

Niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej jest przestrzeń do organizowania wykładów, konferencji, spotkań obywatelskich. To konieczne do integracji osowian, budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego, partycypującego w zarządzaniu dzielnicą, miastem; konieczne do osiągnięcia dojrzałości do demokracji.

 

Jednocześnie mogłyby odbywać się tutaj także różnorodne warsztaty i zajęcia, spotkania hobbystów. Z drugiej strony - widzimy również zapotrzebowanie na salę komputerową, salę do cichej nauki - dedykowaną specjalnie uczniom, studentom, osobom starszym. Zajęcia organizowane w oparciu o taką bazę przeciwdziałałyby wykluczeniu społecznemu, w tym także wykluczeniu cyfrowemu, o którym mówi się obecnie często w odniesieniu do najstarszych członków społeczności.

 

Centrum Społeczno-Kulturalne obejmowałoby nie tylko budynek, ale także teren wokół niego. Powierzchnię tę można przeznaczyć np. na cele rekreacyjne (zieleniec), scenę plenerową (występy teatralne, koncerty…), itp.

 

To byłoby również odpowiednie miejsce na siedzibę Rady Dzielnicy Osowa. Obecnie zajmuje ona lokal wynajmowany przez miasto, co generuje dodatkowe koszty. Siedziba znajduje się na I piętrze w budynku pozbawionym windy, przez co jest niedostępna dla wielu mieszkańców, np. dla osób niepełnosprawnych, z małymi dziećmi w wózku, starszych. A trzeba pamiętać, że obywatele powinni mieć możliwość nieskrępowanych, bezpośrednich kontaktów z radnymi, możliwość udziału w sesjach Rady Dzielnicy.

 

Planując funkcje społeczno-kulturalno-edukacyjno-integrujące, które miałyby być realizowane w Centrum Społeczno-Kulturalnym, należy oczywiście przeprowadzić szerokie konsultacje w tym zakresie zarówno z mieszkańcami, jak i z organizacjami pozarządowymi, zainteresowanymi podejmowaniem aktywności na terenie dzielnicy. W Osowie podjęliśmy już działania tego typu. Ich efektem są:

 

- Mapa Zasobów i Potrzeb Społeczności Mieszkającej w Dzielnicy Gdańsk-Osowa - Przedproża Domu Sąsiedzkiego - raport opracowany przez Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”;

- Podsumowanie ankiety, skierowanej do mieszkańców, a przygotowanej przez Radę Dzielnicy Osowa;

- Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa Domu Sąsiedzkiego w Gdańsku-Osowej - przygotowana przez organizacje pozarządowe, które podpisały umowę partnerską;

- Planistyczno-urbanistyczne opracowanie mikrostrategii przestrzenno-społecznej, które powstało w wyniku realizacji projektu „Quo vadis, Gdańsku?”.

 

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do naszej petycji.

 

Postulujemy, aby na realizację Centrum Społeczno-Kulturalnego zarezerwować działkę miejską nr 0001.692, mieszczącą się przy ul. Jednorożca. Jest to teren o powierzchni ok. 4600 m2, obecnie niezagospodarowany, zlokalizowany w centrum dzielnicy. Obowiązujący w tym rejonie m.p.z.p. zezwala na realizację zadania, które proponujemy.

 

Zdajemy sobie sprawę, że miasto zabiega o przejęcie budynku dworca Osowa PKP na utworzenie w nim Domu Sąsiedzkiego i zamierza zarezerwować środki na generalny remont obiektu i jego wyposażenie. Jednak już teraz możemy stwierdzić, że powierzchnia użytkowa tego budynku będzie niewystarczająca dla realizacji zdiagnozowanych już potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych osowian. Nie można też pomijać faktu, że budynek dworca znajduje się na uboczu dzielnicy, w której dodatkowo stan dróg, brak chodników i oświetlenia ora nadal uboga oferta komunikacji zbiorowej znacznie ograniczają dostęp do przyszłego Domu Sąsiedzkiego.

 

Zgadzamy się z koncepcją, że na terenie dzielnicy powinno się znajdować kilka obiektów, spełniających tego typu funkcje tworząc „sieć”. Dom Sąsiedzki wraz z Centrum Społeczno-Kulturalnym oraz istniejącymi publicznymi placówkami oświatowymi, a także tymi, które w przyszłości w Osowie powstaną, poprzez rozmieszczenie na całym terenie dzielnicy będą spełniać ten postulat. Z opinii WRS-u wynika, że proponowana przez nas inwestycja nie kłóci się z aktywnością Miasta w zakresie prowadzonej polityki społecznej.

 

Oczekujemy ze strony Miasta deklaracji woli powstania we wskazanej lokalizacji Centrum Społeczno-Kulturalnego, rezerwacji ww. działki, zabezpieczenia środków na wnioskowaną przez nas inwestycję, a także o podanie przybliżonego terminu realizacji zadania. Podkreślamy, że pragniemy uczestniczyć w konsultacjach społecznych, być partnerem w podejmowaniu działań.

 

Dziękujemy za pozytywne ustosunkowanie się do naszej petycji.

 

 

Z poważaniem

Mieszkańcy dzielnicy Gdańsk-Osowa

 

 

 

Osoba do kontaktu:

radny dzielnicy Gdańsk-Osowa

Jan Perucki

Kontakt:

Tel.: 600 546 736

@: jan.perucki@gmail.com

facebook.com/peruckijan

 

 

 

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH „Petycję w sprawie powstania w Osowej Centrum Społeczno-Kulturalnego”

 

Składając swój podpis zgadzam się w całości z tekstem petycji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dostarczenia petycji do Urzędu Miasta Gdańska i Prezydenta Miasta Gdańska. Mój podpis poczytuje się jako głos poparcia dla inicjatywy wybudowania Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Jednorożca w Gdańsku. 

 

Lp.      Imię i nazwisko          Adres zamieszkania    Podpis

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

6.                               

7.                               

8.                               

9.                               

10.                            

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas