SPRAWOZDANIE Z XXXI SESJI RADY DZIELNICY OSOWA

2017-08-04 08:40:57

Wyjątkowo w tym roku Rada Dzielnicy Osowa zebrała się na nadzwyczajnej sesji w lipcu. I to drugi raz w tym miesiącu. Zazwyczaj w okresie wakacyjnym spraw wymagających podejmowania uchwał przez radnych jest niewiele i nie są one na tyle pilne, by nie mogły poczekać do września, kiedy tradycyjnie wszyscy ze wzmożoną siłą wracają do bieżących zadań. Tymczasem trwające prace nad projektem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska spowodowały, że konieczne było przeprowadzenie dyskusji i głosowania nad propozycjami zmian w opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska dokumencie.

 

Warto nadmienić, że już na etapie przystępowania do sporządzenia projektu Studium Rada Dzielnicy Osowa sformułowała obszerne propozycje zapisów dotyczących naszej dzielnicy. Niestety niewiele z nich zostało uwzględnionych w udostępnionym nam projekcie. Nie zmienia to jednak faktu, że Rada w przyjętej podczas lipcowej sesji uchwale ponowiła swoje postulaty, licząc na  pozytywny odzew ze strony projektantów Studium.

 

Godny uwagi jest fakt, że wypracowane propozycje zmian są wynikiem współpracy z reprezentującą Politechnikę Gdańską oraz Sopocką Szkołę Wyższą  prof. Justyną Martyniuk-Pęczek, która jako mieszkanka Osowej doskonale zna specyfikę naszej dzielnicy.

 

Ostatecznie w uchwale skierowanej do Biura Rozwoju Gdańska Rada sformułowała następujące wnioski/postulaty:

1) wpisanie przeznaczenia terenów dzielnicy znajdujących się na południe od ul. Junony (do ul. Nowy Świat) jako terenów mieszkalnych o niskiej zabudowie,

2) wpisanie informacji, że dzielnica Osowa jest jednostką zagrożoną podtopieniami podczas ulewnych deszczów,

3) sprostowanie sprzecznych założeń Studium w zakresie lokalizacji terenów należących do strefy OSTAB (Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie) - w okolicach Jeziora Wysockiego przewidziane zostały tereny usługowe - Rada wnioskuje o zapisanie przeznaczenia tego obszaru jako terenów zielonych,

4) wpisanie informacji, że przy Jeziorze Wysockim oraz Jeziorze Osowskim planowane jest utworzenie kąpielisk,

5) zwiększenie ochrony strefy OSTAB na całym jej obszarze na terenie dzielnicy - wpisanie informacji, że dzielnica Osowa jest dzielnicą o znaczących, wymagających ochrony, walorach naturalnych,

6) wpisanie informacji o konieczności zapewnienia dostępu mieszkańców do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez utworzenie kładek pieszo-rowerowych nad lub przepustów pod Obwodnicą Trójmiasta,

7) sprecyzowanie lokalizacji Głównego Punktu Zasilającego Osowa oraz linii wysokiego napięcia 100 kV,

8) wpisanie informacji, że istotną funkcję transportową dla dzielnicy spełniać będzie ul. Nowa Kielnieńska, która ma mieć klasę drogi głównej jednojezdniowej,

9) wpisanie trzeciego toru kolejowego dla linii PKM na odcinku od granic miasta (z Gdynią) przez Osowę do granic miasta (z Żukowem),

10) wpisanie centralnego ośrodka usług społecznych dla dzielnicy Osowa - zlokalizowanego przy ul. Jednorożca,

11) wpisanie uzupełniającego ośrodka usług społecznych dla zachodniej części dzielnicy Osowa - zlokalizowanego w budynku dawnej hali sportowej LZS przy ul. Kielnieńskiej,

12) wpisanie obecnego Dworca PKP oraz lokalizacji wymienionych w punktach 10 i 11 jako elementów Gdańskich Przestrzeni Lokalnych.

 

Oprócz uchwały poświęconej Studium Rada wystąpiła również w formie uchwały o rozbudowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika 57. Zgodnie z koncepcją przekazaną Radzie przez dyrekcję szkoły miałaby ona polegać na dobudowie nowego skrzydła budynku na obszarze dawnego asfaltowego boiska do koszykówki.  W planowanej dobudowanej części mogłoby powstać po 5 sal na każdym poziomie, co daje liczbę 15 sal lekcyjnych. W istniejącej placówce obecnie znajduje się 26 sal lekcyjnych z czego 6 zostanie zaadaptowanych dla klas „0” i 1 ( w tym świetlica i stołówka dla najmłodszych). W przyszłym roku kolejne sale z pozostałych 20 muszą natomiast zostać przeznaczone dla nowoprzyjętych najmłodszych dzieci. Stąd też potrzeba rozbudowy szkoły wydaje się być znacząca.

 

Mimo planów wypoczynkowych kolejna sesja Rady zaplanowana jest jeszcze w sierpniu, ponieważ Biuro Rozwoju Gdańska zamierz przystąpić do prac nad planem miejscowym obejmującym ponad 2-hektarową działkę zlokalizowaną w Owczarni, w bliskim sąsiedztwie początku ulicy Kościerskiej.

 

Karol Ważny

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Osowa

 

 

.

KOMENTARZE

Witam, mieszkańcy widzą i doceniają Państwa aktywność. Cieszymy się takżę, że dzielnicy nie reprezentuje już Pani Małgorzata, gdyż oprócz pisania propagandowych haseł do gazetki osiedlowej, nie robiła ona nic, przynosząc hańbę stanowisku radnego. Obecne jej sporadyczne wypowiedzi na łamach gazetki są obrzydliwe. Życzymy powodzenia w realizacji ambitnych celów. Mieszkańcy Gdańska Osowej

Muck, 2017-08-18 13:55:14


DODAJ KOMENTARZkod: unas