Gospodarka odpadami w Gdańsku – zmiany organizacyjne

2018-01-08 16:19:42

Z początkiem roku weszły w życie zmiany organizacyjne w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gdańsku. Dotychczasowego operatora – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zastępują Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Choć reorganizacja jest znacząca w strukturach urzędu, będzie praktycznie niezauważalna dla klientów, chcących załatwić sprawy związane z gospodarką odpadami.

 

 

Zmiany dotyczą wyłącznie zmiany adresata składanych deklaracji. Dotychczas były one kierowane do Dyrektora GZDiZ, a od 1 stycznia 2018 r. ich adresatem jest Prezydent Miasta Gdańska reprezentowany kompetencyjnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Klienci będą obsługiwani na tych samych co dotychczas stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta na ul. Partyzantów 36. Dodatkowe informacje można uzyskać w referatach Wydziału Gospodarki Komunalnej UM zajmujących się gospodarką odpadami na ul. Partyzantów 36, bądź poprzez infolinię.

 

Numer infolinii dot. gospodarki odpadami: 58 731-64-64

 

Biuro Obsługi Klienta (Gospodarka Odpadami Komunalnymi)

 

Partyzantów 36, budynek A (w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni)

e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Biuro i kasa czynne: pn, wt, czw, pt (7:00 – 15:00) oraz w środy (7:00 – 16:30)

 

Właściwe referaty Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami w Gdańsku to:

Referat Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 7
tel.: + 48 58 731-64-64
fax: + 48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

- Organizacja i koordynacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywania ich do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. celem zagospodarowania

 

- Organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przestrzeni publicznej oraz objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych

 

Referat Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 16
tel.: +48 58 731-64-64
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl
 

Do zadań należy m.in.:

- Ewidencja i weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- Określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

 

- Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie

 

Referat Strategii i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kartuska 5
pokój nr 316
tel.: + 48 323 70 80
fax: + 48 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

- Koordynowanie zadań w zakresie utrzymania czystości w Mieście

 

- Monitorowanie wykonywania usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

 

Referat dedykowany w ramach Wydziału Finansowego to:

Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

 
Partyzantów 36 bud. D

tel.: +48 58 524 45 87
fax: +48 58 323 65 67

e-mail: sek_wf@gdansk.gda.pl

 
od 25 stycznia 2018r.

Nowe Ogrody 8/12 pok. 232

tel.: +48 58 323 62 32
fax: +48 58 323 65 67

e-mail: sek_wf@gdansk.gda.pl

 

Do zadań należy m.in.:

-  prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kontach syntetycznych księgi głównej, kontach analitycznych oraz kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych

-  systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- przygotowywanie i wysyłanie do zobowiązanych upomnień,

- wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,

- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzających stan zaległości

 

Informacje dotyczące poszerzenia systemu segregacji odpadów w Gdańsku, które wchodzą w życie od 1 kwietnia 2018 r., będą przekazywane sukcesywnie w najbliższych tygodniach.

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas