Radni miejscy podjęli uchwały w sprawie planów miejscowych Barniewic i Owczarni

2018-02-22 22:21:45

Podczas XLVIII sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. dwanaście uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Pięć dotyczyło uchwaleń planów miejscowych, cztery – przystąpień do sporządzenia planów, a jedna - zmiany granic obszaru objętego planem. Rada Miasta podjęła też dwie uchwały o odstąpieniu od sporządzenia planów. Wśród uchwał znalazły się dwie dotyczące Owczarni i Barniewic.

 

Radni przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Barniewic rejon ulic Meteorytowej i Keplera. Obszar objęty opracowaniem w większości pozostaje niezainwestowany, porasta go roślinność ruderalna. Jedynie w części zachodniej znajdują się budynki jednorodzinne. Zgodnie z planami obowiązującymi, teren ten jest przeznaczony pod wielobranżowe centrum handlowe oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i produkcyjno-usługową wraz z układem drogowym. Rozszerzenie przeznaczenia terenu o funkcje produkcyjno-usługowe pozwoli na zwiększenie liczby miejsc pracy w Barniewicach. Możliwa będzie również weryfikacja układu drogowego i zapisów dotyczących obsługi transportowej terenów przyległych.  

 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany granic obszaru objętego planem Owczarnia przy lesie. Zmiana wynika z analizy układu drogowego, która wykazała możliwość takiego skorygowania rezerwy pod ciągi pieszo-jezdne, aby koszty wykupu przeznaczonych pod nie gruntów zostały zminimalizowane. Celem zmiany granic planu jest także dostosowanie linii rozgraniczających do aktualnego podziału geodezyjnego.   

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas