ODSTRZAŁ DZIKÓW - WYJAŚNIENIA URZĘDU MIASTA

2018-10-25 13:14:07

 

 

Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów oraz miast na prawach powiatu w tym mieście Gdańsku zarządzone zostało wykonywanie odstrzałów sanitarnych na dziki z terminem do dnia 31 października 2018 roku. W przedsięwzięcie to zobowiązane zostały Koła Łowieckie, dzierżawiące tereny w granicach administracyjnych miasta.

 

W nawiązaniu do zdarzenia z dnia 22 października w dzielnicy Osowa - Park Chirona przy ul. Zeusa informujemy, że zdarzenie to miało miejsce na terenie Koła Łowieckiego „TUR”. Łowczy tego koła poinformowany został przez mieszkańców o bytowaniu w tym terenie dzików, które stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Łowczy z Koła Łowieckiego „TUR” poprosił o wsparcie w działaniach myśliwego miejskiego. Na miejsce został zadysponowany patrol Policji, w celu zabezpieczenia miejsca podejmowanych działań. Z informacji, jaką uzyskano od myśliwego miejskiego wynika, że dziki znajdujące się w wybiegu dla zwierząt zachowywały się w sposób agresywny i stwarzały zagrożenie dla otoczenia. Po zabezpieczeniu przez Policję miejsca działań myśliwy miejski wraz z Łowczym Koła Łowieckiego podjęli decyzję o dokonaniu odstrzału sanitarnego z bardzo bliskiej odległości nie stwarzając bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych oraz obiektów. Myśliwi są doświadczonymi myśliwymi i długoletnimi członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Odstrzał przeprowadzony został przy stuprocentowej pewności, że nie zagraża osobom postronnym.

 

Ponadto efektem działalności dzików w mieście są zniszczone tereny zielone, pobuchtowane parki, trawniki, tereny spółdzielni mieszkaniowych. Dzikie zwierzęta stwarzają duże zagrożenie dla ruchu drogowego - bardzo często dochodzi do kolizji zwierząt z pojazdami. W bardzo wielu przypadkach, szczególnie w terenach zabudowanych, które okalane są przez sieć ulic brak jest możliwości bezpiecznego przepędzania zwierząt w sposób nienarażający osób postronnych i uczestników ruchu drogowego.

 

 Dotychczasowe działania prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska polegające na:

- tworzeniu i utrzymaniu poletek zaporowych i żerowych na terenach lasów miejskich, mających za zadanie powstrzymanie dzików przed wychodzeniem na tereny miejskie,

- utworzenie tzw. „Eko patrolu” składającego się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który zajmuje się odławianiem, przepłaszaniem i przepędzaniem dzikich zwierząt oraz zwierzętami rannymi,

- przeprowadzaniu akcji uświadamiających mieszkańców o niedokarmianiu dzikiej zwierzyny oraz promowanie właściwej polityki gospodarowania odpadami,

- rozpowszechnianiu ulotek o zasadach zachowania się w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem,

- odławianiu dzików i ich odbiorze oraz przemieszczaniu poza miasto Gdańsk, które zostało w 2017 roku wstrzymane przez Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.), a ponowne ich odławianie będzie możliwe po cofnięciu wydanego zakazu,

- prowadzeniu odstrzału redukcyjnego,

- współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk i kołami łowieckimi - dzierżawcami obwodów łowieckich graniczących bądź leżących na terenie miasta Gdańska w zakresie  zintensyfikowania polowań na dziki,

- nałożeniu przez Wojewodę Pomorskiego na koła łowieckie wykonania odstrzałów sanitarnych dzików z wyznaczonymi limitami

nie dały oczekiwanych rezultatów. Nadal duże ilości dzików występują na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Oliwa, Wrzeszcz, Niedźwiednik, Matarnia, Osowa).

 

Dlatego dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i w związku z dalszym utrzymywaniem się dużej liczby bytujących na terenie miasta dzików, stanowiących zagrożenie dla mieszkańców i uczestników ruchu drogowego i powodujących duże szkody w infrastrukturze miejskiej oraz ze względu na niewystarczającą skuteczność działań na podstawie art. 45 ust.3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie w porozumieniu z Okręgową Radą Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku wydano ponownie decyzję (Nr WŚ-II.6150.1.2017/1/2018/EF z dnia 31.01.2018 r.) na odstrzał redukcyjny dzików w mieście Gdańsku. W wyniku odstrzału redukcyjnego tylko w bieżącym roku populację dzików w mieście zmniejszono o ok. 80 osobników.

 

Na dzień dzisiejszy jest to jedyna - mimo swej drastyczności - metoda ograniczenia ilości dzików w mieście. Dodatkowo o wykonanych odstrzałach jak również posiadanych informacjach o miejscu bytowania dzików na terenie miasta Gdańska Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Koła Łowieckie informują Powiatowego Lekarza Weterynarii, który monitoruje zakres zmniejszania populacji dzików poprzez wykonywanie odstrzałów redukcyjnych i sanitarnych mających również na celu zapobieganie przed rozprzestrzenieniem się choroby wirusowej, jaką jest afrykański pomór świń. Wszelkie podejmowane działania mające na celu redukcję ilości dzików przyczyniają się w znaczny sposób do podnoszenia bezpieczeństwa na terenie miasta Gdańska. O prowadzonych odstrzałach redukcyjnych i sanitarnych w mieście mieszkańcy informowani są na bieżąco poprzez zarządców Wspólnot Mieszkaniowych czy dzierżawców ogrodów działkowych.

 

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Biuro Prezydenta

ds. Komunikacji i Marki Miasta

Referat Prasowy 

Jędrzej Sieliwończyk

Inspektor

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas