Użytkowanie wieczyste w Gdańsku. Co zyskają mieszkańcy?

2018-11-15 23:42:25

Poniżej prezentacja zawierająca materiały pokonferencyjne dotyczące projektu wprowadzenia 95 procentowej bonifikaty dla użytkowników wieczystych w Gdańsku.

 

Użytkowanie wieczyste w Gdańsku. Co zyskają mieszkańcy? 

 

  Jakie grunty podlegają przekształceniu w myśl nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności:

 

Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe:

- zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych;

lub

- zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

36 000

 

-tylu jest w Gdańsku potencjalnych beneficjentów nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

 

 

Kiedy następuje przekształcenie?

Z mocy Ustawy – z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Z uchwały, która zostanie przedłożona Radzie Miasta przez prezydenta Pawła Adamowicza pod głosowanie jeszcze w grudniu:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie przez Prezydenta Miasta Gdańska bonifikaty w wysokości 95% od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w prawo własności tych gruntów, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, na warunkach wskazanych w uchwale.

 

Bonifikata zostanie udzielona od pozostającej do spłaty kwoty opłaty jednorazowej – osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w stosunku do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub do udziałów w gruncie związanych z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi w budynkach wielomieszkaniowych. Udzielona będzie właścicielowi gruntu, który nie ma zaległości wobec Gminy w stosunku do gruntu objętego przekształceniem.

Warunkami udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej obejmującej rok, w którym nastąpiło pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej są:

 

1) pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty w terminie pomiędzy od 1 do 31 stycznia danego roku (w przypadku opłaty obejmującej rok 2019 – najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.).

 

2) wniesienie opłaty jednorazowej w kwocie uwzględniającej bonifikatę w terminie 90 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty jednorazowej albo decyzji o ustaleniu wysokości opłaty jednorazowej.

Przykład

Kowalski jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej w Gdańsku i wnosi roczne opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu – na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi ona 100 zł.

 

Za prawo własności nabyte na podstawie ustawy, Kowalski zapłaci: 

 

100 zł rocznie przez okres kolejnych 20 lat (czyli do 2038 roku)

 

Łącznie – przynajmniej 2000 zł

(bo opłata może ulec waloryzacji)

 

W każdym momencie Kowalski może zgłosić do Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku zamiar jednorazowego wniesienia opłaty.

 

W takiej sytuacji, po spełnieniu warunków określonych w uchwale Rady Miasta Gdańska (brak zaległości względem Gminy Miasta Gdańska w stosunku do gruntu objętego przekształceniem z tytułu opłat rocznych i wcześniejszych opłat za przekształcenie),

opłata jednorazowa – po bonifikacie w wysokości 95% wyniesie:

 

gdy złożenie zamiaru wniesienia opłaty nastąpi do końca stycznia 2020 roku: 

opłata jednorazowa wyniesie 100 zł

Kowalski oszczędza więc 1900 złotych

 

Gdy złożenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej nastąpi do końca stycznia 2021 r.: opłata jednorazowa wyniesie 90 zł + 200 zł wniesione za 2019 i 2020 rok – łącznie 290 zł

Prezydent Miasta Gdańska z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (czyli od 1 stycznia 2019 roku) wyda zaświadczenie każdemu użytkownikowi wieczystemu w mieście.

 

 

W przypadku, gdy użytkownik sam złoży wniosek o wydanie zaświadczenia – termin ten wynosi 4 miesiące od dnia jego złożenia (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł).

Jakie grunty według Ustawy są wyłączone z przekształcenia:

 

a)grunty zabudowane na cele mieszkaniowe położone na terenie portów i przystani morskich;
b)grunty oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
c)w przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych ( np. magazyny, pawilony handlowe, bilbordy, kioski trwale z gruntem związane)
d)w przypadku, gdy cudzoziemiec (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej) będący użytkownikiem wieczystym gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe zgodnie z ustawą nie wystąpi albo nie uzyska pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości

W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa dla osób fizycznych będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej przewidziane są bonifikaty:

·60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie
·50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu
·40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
·30%  - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu
·20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu
·10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

 

W Gdańsku mamy obecnie:

-  blisko 3700 działek w użytkowaniu wieczystym będących własnością Skarbu Państwa (pow. ok. 2400 hektarów)
 
-  blisko 6400 działek będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska (pow. ok. 1450 hektarów).

 

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas