XLVI SESJA RADY DZIELNICY OSOWA

2019-01-07 14:08:35

W dniu 03/01/2019 odbyło się ostanie posiedzenie Rady Dzielnicy tej kadencji. W spotkaniu wzięło udział 8 Radnych oraz posłanka Pani Małgorzata Chmiel, dwóch Radnych Miasta Gdańska (Karol Ważny; Jan Perucki). Niestety z przyczyn obiektywnych (pogrzeb Biskupa Pieronka) pan Marszałek Borusewicz nie przybył na ostanie posiedzenie naszej Rady Dzielnicy.

 

Głównymi tematami dyskusji były trzy zagadnienia:

a) utworzenie fili biblioteki publicznej w Osowej

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Rady Dzielnicy

c) rekomendacje dla przyszłych Radnych

 

To że jest potrzeba utworzenia fili biblioteki publicznej każdemu wiadomo. Brak biblioteki publicznej dokucza zarówno młodym mieszkańcom jak i seniorom, których w naszej dzielnicy przybywa z roku na rok. Co do tego faktu radni byli zgodni, rozbieżności powstały i rozgorzała dyskusja czy Rada Dzielnicy powinna wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta o utworzenie fili biblioteki czy też o budowę biblioteki wraz z Centrum Społecznym i Kulturalnym w Osowej i w jakiej lokalizacji ? Dyskusji są poddawane dwie lokalizacje przy ulicy Orfeusza (rozbudowa szkoły) oraz przy ul. Jednorożca nowa inwestycja. Obie lokalizacje są dobre, ale mają swoje dodatnie i ujemne strony.

 

Między innymi ograniczone środki finansowe Miasta Gdańska, brak miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego dla określonych terenów oraz rozpoczęte rozmowy na temat Domu Sąsiedzkiego usytuowanego w dawnym Dworcu PKP planowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej przy ul. Orfeusza powoduje iż sytuacja dodatkowo komplikuje się.

 

Mieszkańcy, oraz Radni widzą ogromną potrzebę powstania zarówno Centrum Społecznego i Kulturalnego jak i fili biblioteki publicznej w Osowej choć pojawiła się wątpliwość natury ogólnej czy w sytuacji kiedy w nadchodzących tygodniach zapadnie decyzja o rozbudowie Szkoły Podstawowej i jej przyszłego kształtu jest potrzeba wnioskować do Urzędu Miasta o powstanie biblioteki publicznej?

 

Poza tym nowa Rada Dzielnicy będzie wybrana pod koniec marca bieżącego roku i tym samym składanie takiego wniosku do Urzędu Miasta wydaje się mało zasadne.

W dyskusji pojawiły się argumenty, że może warto poczekać z wnioskami do czasu kiedy zapadnie decyzja dotycząca kształtu rozbudowy SP. Wówczas będzie można zapoznać się z kierunkami rozbudowy, funkcjami jakie projektant przewidział na terenie placówki i możliwościami Urzędu Miasta dotyczącymi ewentualnej rozbudowy SP o filię biblioteki publicznej.

 

Część Radnych nie podzielała tej opinii i była w opozycji do tak postawionego wniosku.

Jednakże po rozpatrzeniu za i przeciw podjęto decyzję, iż Rada Dzielnicy wystąpi z Oświadczeniem dotyczącym budowy fili biblioteki publicznej na działce miejskiej położonej przy ulicy Jednorożca lub w innej dogodnej dla mieszkańców lokalizacji.

 

Z uwagi na fakt, iż Zarząd zadeklarował, iż przedstawi sprawozdanie z czteroletniej kadencji na I wszym posiedzeniu nowej Rady podczas posiedzenia ostatniej Rady Dzielnicy Osowa omówiono jedynie w sposób skrócony zakres dotychczasowych działań.

 

Pan Grzegorz Boros podsumował wyniki działalności Zarządu i całej Rady Dzielnicy. Na plan pierwszy wysuwają się wszelkiego rodzaju inwestycje infrastrukturalne w naszej dzielnicy m.in.

zbiornik retencyjny Osowa II, przebieg docelowy ul. Nowy Świat, dokończenie i oddanie stacji kolejowej Gdańsk-Osowa, wybudowanie basenu, przebudowa chodnika na ul. Niedziałkowskiego, zagospodarowanie terenami zielonymi Parku przy ul. Hery, budowa ul. Junony, utwardzenie ul. Iławskiej, przebudowa ul. Planetarnej, ustawienie na terenie dzielnicy ponad 30 ławek i wiele innych pomniejszych inwestycji na terenie całej dzielnicy Osowa.

Należy również dodać, iż pewnym novum w działaniach Rady Dzielnicy jest fakt, iż Rada Dzielnicy dofinansowała liczne projekty terenów zielonych. Takie działania pozwalają na szybsze, sprawniejsze i przede wszystkim skuteczne budowanie (zdobywanie miejskich środków) w naszej dzielnicy terenów zielonych takich jak Park Chirona, czy przestrzeń zielona która ma być wkrótce zagospodarowana przy ul. Niedziałkowskiego, czy przy ul. Wodnika (Jar).

 

Należy dodać, iż Rada Dzielnicy angażowała się nie tylko w projekty infrastrukturalne, ale również w społeczno-kulturalne. Rada Dzielnicy wsparła finansowo projekt  Akademii Talent dotyczący wsparcia aktywności seniorów w naszej dzielnicy. Rada Dzielnicy wspierała finansowo również działania Szkół zlokalizowanych w dzielnicy. Dofinansowano zarówno liczne konkursy jak i też działania akcyjne np. spotkania opłatkowe seniorów. Rada Dzielnicy na początku swojej kadencji angażowała się w akcję dożywiania najuboższych dzieci. Członkowie Rady uczestniczyli w różnorakich spotkaniach zarówno o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym.

 

Zarząd Dzielnicy Osowa swoją wytrwałością i silną determinacją doprowadził do ukończenia licznych inwestycji infrastrukturalnych w naszej dzielnicy. Poświecony czas, zaangażowanie, bezinteresowność Członków Zarządu spowodowała, iż Osowska Rada Dzielnicy jest postrzegana jako jedna z najlepszych Rad Dzielnicy w Mieście Gdańsk.

 

Radni Dzielnicy byli zgodni aby spisać rekomendacje dla przyszłych Radnych celem kontynuacji działań i sprawnego działania Rady Dzielnicy w latach 2018-2023.

 

Metody działania Radnych powinny pozostać te same co w dotychczasowej kadencji. Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że regularne dyżury Radnych powinny być kontynuowane, co najmniej raz w tygodniu. Zasugerowano dyżury z Radnymi Miasta, którzy wstępnie zadeklarowali chęć uczestniczenia w takich dyżurach. Spotkania Zarządu RDO z przedstawicielami instytucji publicznych zlokalizowanych w naszej dzielnicy m.in.: Komendantami Straży Miejskiej, Policji, z Dyrektorami Szkół, Proboszczami Parafii jest jak najbardziej wskazane. Jedną z ważniejszych rekomendacji była sugestia angażowania się w działania organizacji poza rządowych.

 

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na infrastrukturę, na działania społeczne i kontynuowanie takich działań powinno znaleźć się w obszarze działań przyszłej Rady Dzielnicy. Sprawy szeroko rozumianych kontaktów z lokalnymi mediami, z lokalną społecznością, oraz dbanie o rzetelną informację, przepływ informacji miedzy Urzędem Miasta a Mieszkańcami powinno być jednym z priorytetów w działalności przyszłej Rady Dzielnicy.

 

Innym obszarem na który przyszła Rada Dzielnicy powinna zwrócić uwagę to jeszcze większe współdziałanie z Młodzieżową Radą Dzielnicy i przedstawicielem Senioralnej Rady Miasta. Dwie organizacje których przedstawiciele mają swoje potrzeby, oczekiwania i z całą pewnością Rada Dzielnicy powinna się wsłuchiwać w głosy tych przedstawicieli.

Przedstawiono również rekomendacje dotyczące kontynuowania projektów które rozpoczęły się w obecnej kadencji Rady i winny być dokończone w przyszłej.

 

Warto też, aby przyszła Rada Dzielnicy skoncentrowała się na działaniach dotyczących:

  • powstania w naszej dzielnicy Centrum Społecznego i Kulturalnego wraz z filią biblioteki publicznej
  • powstania w naszej dzielnicy Centrum Geriatrycznego (całodobowego)
  • cyklicznych konsultacji społecznych z Urzędem Miasta, DRMG,
  • tworzenia jak największej ilości przestrzeni zielonych w naszej dzielnicy
  • stworzenia jednolitego Programu Odwodnieniowego dla Osowy
  • stworzenia planu zagospodarowania działki miejskiej przy jez. Wysokim
  • budowy drugiego przystanku PKM przy ul. Kielnieńskiej

 

Spraw którymi winna zająć się Rada Dzielnicy jest bardzo dużo i są one różnorodne. Dlatego też nie sposób spisać ich wszystkich. Powyższe punkty to zaledwie drogowskazy, które mamy nadzieję, przyszła Rada Dzielnicy i Zarząd weźmie pod uwagę w trakcie pięcioletniej kadencji.

 

Na koniec posiedzenia ostatniej Rady Dzielnicy Przewodniczący Rady podziękował wszystkim Radnym za zaangażowanie, wytrwałość i wkład pracy jacy poszczególni Radni wnieśli do działań Rady.

 

Praca społeczna daje ogromną satysfakcję. Należy dodać, iż nie jest to łatwa działalność, wymaga ona czasowego zaangażowania się w różnorodne działania Rady. Mimo pewnych niedogodności z tym związanych liczymy, iż w tym roku w wyborach wystartują Ci którzy chcą się zaangażować w życie społeczne naszej dzielnicy, a na listach znajdą się Ci którzy chcą zmieniać wygląd naszej małej ojczyzny zwanej Osową.

 

Wszyscy Radni dotychczasowej kadencji ufają, ze do wyborów staną ludzie pełni energii, chęci działania dla ogółu mieszkańców. Praca w Radzie Dzielnicy to zaszczyt, a jednocześnie obowiązek, uczestniczenia w sesjach, spotkaniach z urzędnikami, przedstawicielami instytucji i firm zlokalizowanych w naszej dzielnicy.

 

We własnym imieniu dziękuję jeszcze raz wszystkim Radnym za dotychczasową współpracę. Było ona owocna i sprawiła mam nadzieję radość nie tylko mi, ale i pozostałym Radnym. Różnice zdań jakie są i ujawniają się szczególnie przy podejmowaniu ważnych decyzji są twórcze i ubogacają nasze spotkania oraz  indywidualne punkty widzenia. Za te wszystkie spory, wymianę zdań, za dyskusje i wnioski z nich płynące serdecznie dziękuję i życzę wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i społecznym

 

Waldemar Karpiński

Przewodniczący Rady Dzielnicy

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas