Masz psa? Masz obowiązki!

2019-03-22 20:53:53

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, lecz również bardzo konkretne obowiązki. Niestety, niektórzy właściciele czworonogów zachowują się tak, jakby nie byli tego świadomi, albo nie chcieli o swoich powinnościach pamiętać. Wiosna to doskonały czas, by im o nich przypomnieć!
 
Twój pies Twój obowiązek 1200px

Zgłoszenia w sprawie zaniedbywania obowiązków przez właścicieli psów strażnicy odbierają bardzo często. Skargi dotyczą głównie pozostawiania nieczystości po zwierzętach w miejscach publicznych oraz puszczania psów bez smyczy (lub kagańca). Wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy pod koniec 2018 roku pokazały, że niewłaściwy nadzór nad psami jest dla mieszkańców Grodu nad Motławą ogromnym kłopotem. Na liście problemów porządkowych (z wynikiem 17,82% głosów) znalazł się on na drugim miejscu (po parkowaniu aut wbrew przepisom, które wskazało 20,67% uczestników badania).

Na zanieczyszczone przez psy chodniki i trawniki bardzo często skarżą się mieszkańcy podczas bezpośrednich rozmów ze strażnikami. Towarzyszą temu liczne prośby o bardzo surowe traktowanie tych właścicieli czworonogów, którzy lekceważą otoczenie i nie dbają o czystość wspólnej przestrzeni.

Sprawdź gdzie na terenie Gdańska są psie wybiegi

Wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe określa Uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska:

§24. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

1) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi; 
2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów - opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii; 
3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta; 
4) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy - na smyczy i w kagańcu; 
5) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy psów,

  • u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne,
  • wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów-opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii,
  • do 12 miesiąca życia.

Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu.

§25. Zabrania się: 
1) wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi; 
2) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

Za wyżej wymienione wykroczenia strażnik może wystawić mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Wykroczenia określone w Kodeksie wykroczeń, za które strażnicy mogą wystawiać mandaty karne: 
art.77: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia… (mandat: 50-250 złotych); 
art.78: Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne… (mandat: 250-500 złotych); 
art.108: Kto szczuje psem człowieka… (mandat: 20-500 złotych); 
art.144§1: Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu… (mandat: 20-500 złotych); 
art.166: Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem… (mandat: 20-500 złotych).

 

źródło: SM Gdańsk

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas