PROJEKT REJONU ULIC JEDNOROŻCA I DELFINA - DYSKUSJA PUBLICZNA

2020-07-27 15:35:14

We wtorek, 28 lipca Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusje publiczne dotyczące projektów planów miejscowych: Oliwa Górna - Kuźnia Wodna, Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina.

Dyskusje odbędą się w sali AKWEN ul. Wały Piastowskie 24 (I. piętro, budynek z windą i podjazdem).  

- godzina 17.00 - Oliwa Górna - Kuźnia Wodna
- godzina 18.00 - Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina

 

Projekt planu Oliwa Górna - Kuźnia Wodna umożliwi realizację polityki miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Na terenie znajdują się: budynek dawnej Kuźni Wodnej, odcinek Potoku Oliwskiego oraz niewielki fragment ul. Bytowskiej. Jest to obszar objęty ścisłą ochroną konserwatorską jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Do rejestru zabytków jest wpisana również Kuźnia Wodna. Zmiana jest związana m.in. z dostosowaniem linii rozgraniczających terenów do obszarów ich faktycznego użytkowania oraz realizacją obiektów hydrotechnicznych w ramach zadania Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna.

 

Zmiana projektu planu Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina umożliwi realizację usług użyteczności publicznej w postaci centrum społeczno-kulturalnego, oczekiwanego i postulowanego przez mieszkańców Osowej.  Może to być m.in. dom sąsiedzki, biblioteka, świetlica, siedziba rady dzielnicy, usługi nauki, kultury, rekreacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wskazany teren jest dobrze skomunikowany, położony w centralnej części dzielnicy, będzie więc sprzyjać integracji lokalnej społeczności. Zapisy planu obniżają klasę techniczną odcinka ul. Jednorożca (od ul. Wodnika do ul. Koziorożca) dostosowując ją do lokalnych potrzeb mieszkańców.  Plan umożliwia również uzupełnienie szpalerów drzew w tej ulicy. Zieleń w ulicy jaki i projektowany skwer (700 m2), związany z domem sąsiedzkim, będą pełnić funkcję małej retencji.


Wyłożenie planów – do 3 sierpnia

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są również na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.
Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów:
- 58 308-43-51 (Oliwa Górna - Kuźnia Wodna)
- 58 308-42-46 (Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina)
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

https://youtu.be/MoVlz9ksnXY

 

Zgłaszanie uwag – do 17 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

- papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

- lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 17 sierpnia 2020 r.

 

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania dostępna na stronie: https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany/procedura-postepowania-podczas-dyskusji-publicznych-w-zwiazku-z-wirusem-sars-cov-2

 

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

Biuro Rozwoju Gdańska

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas