REJON METEORYTOWEJ I KEPLERA ORAZ OSOWSKI ZAKĄTEK – WYŁOŻENIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

2020-08-24 16:03:06

W dniach 17 sierpnia - 14 września 2020 r. w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku wyłożone są do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XI/177/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni około 7,19 ha, położony w Osowie, na północ od ulicy Kielnieńskiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową.

2. Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera w mieście Gdańsku
(uchwała Nr XLVIII1440/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.02.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni około 43,68 ha, położony w jednostce Barniewice w rejonie ulic Meteorytowej i Keplera oraz węzła Owczarnia Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. Ograniczony jest od północy terenem produkcyjno-usługowym, od południa ulicą Meteorytową, od zachodu terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowej oraz produkcyjno-usługowej.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu mogą to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr. telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl oraz na bip.gdansk.pl.

 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Budynku NSZZ Solidarność, ul. Wały Piastowskie 24, sala AKWEN w następujących terminach:

Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek, 3.09.2020 r., godz. 17.00

Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera, 3.09.2020 r., godz. 18.00

 

 

 

 

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Biuro Rozwoju Gdańska

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas