Kolejna sesja Rady Dzielnicy Osowa 27 października

2020-10-22 09:36:08

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa zaprasza na XVIII sesję Rady we wtorek, 27 października 2020 r., o godz. 19:00. Będzie to sesja zdalna na MS Teams. 

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad

4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020. (Uchwała nr XVIII/45/2020)

5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021 z mieszkańcami. (Uchwała nr XVIII/46/2020 + Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2 - oba załączniki dostępne są na naszym profilu na facebooku ⇒ https://www.facebook.com/Osowa.info)

6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy

7. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie sesji

 

Uchwała nr XVIII/45/2020

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 27 października 2020 r.

 

w sprawie

zmiany uchwały nr XIV/36/2020 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 2 uchwały nr XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr XIV/36/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową Dzielnicy Osowa w roku 2020 w następujący sposób:

  1. w § 1 po punkcie 17 dodaje się punkt 18 w następującym brzmieniu:

„18) Wsparcie organizacji spotkania opłatkowego dla mieszkańców w Szkole Podstawowej nr 81 – 2.500 zł;”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Pozostawia się rezerwę w wysokości 42.500 zł.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr XVIII/46/2020

Rady Dzielnicy Osowa

z dnia 27 października 2020 r.

 

w sprawie

sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021 z mieszkańcami

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8, § 34 ust. 3 i  § 34 ust. 7 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Rada Dzielnicy Osowa zwraca się do mieszkańców Dzielnicy Osowa o przedstawienie propozycji do budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021 w terminie od 1 grudnia 2020 roku do 21 grudnia 2020 roku.

 

§ 2.

Propozycje winny być składane poprzez poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, opublikowany na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Wniosek można składać w formie pisemnej do skrzynki pocztowej znajdującej się przy siedzibie Rady Dzielnicy Osowa lub w formie elektronicznej na oficjalny adres poczty elektronicznej Rady Dzielnicy Osowa (e-mail: rada.osowa@gmail.com).

 

§ 3.

Wraz z wnioskiem winno być złożone i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami Promowania i Rozliczania Wydarzeń oraz Inwestycji z Budżetu Dzielnicy Gdańsk Osowa, opublikowane na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa. Zasady Promowania i Rozliczania Wydarzeń oraz Inwestycji z Budżetu Dzielnicy Gdańsk Osowa stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 4.

Ogłoszenie o konsultacjach zostanie zamieszczone na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa, na profilu na portalu społecznościowym Facebook, a także zostanie przesłane do mediów dzielnicowych.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Wymóg konsultacji budżetu dzielnicy określony jest przez Statut Rady Dzielnicy Osowa. Rada Dzielnicy Osowa podejmując tę uchwałę rozpoczyna konsultacje społeczne odnośnie Budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2021. Propozycje budżetowe od mieszkańców będą wskazówkami dla Rady Dzielnicy Osowa w jaki sposób i na jakie projekty rozdysponować środki budżetowe dzielnicy Osowa w roku 2021.

W ogłoszeniu o konsultacjach należy wskazać, że środki finansowe mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas