UCHWALONO NOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OSOWEJ

2021-02-26 10:10:59

UCHWALONO NOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OSOWEJ

Radni miejscy podczas XXXIII sesji Rady Miasta Gdańska podjęli m.in. dziewięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwalono siedem planów – w tym dwa dotyczące Osowej.

 

 

Uchwalony plan Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera rozszerza przeznaczenie terenu z usług na funkcje produkcyjno-usługowe, co wpisuje się w gospodarczo-społeczną politykę miasta i wpłynie na znaczne zwiększenie bazy miejsc pracy w Barniewicach. Prace planistyczne miały także na celu weryfikację układu drogowego i zapisów dotyczących obsługi transportowej terenów przyległych. Realizując politykę miasta w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz wnioski z Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej między innymi wprowadzono szpalery drzew w ulicach zbiorczych i ich sąsiedztwie oraz na styku terenu produkcyjno-usługowego ze strefami mieszkaniowo-usługowymi, co przyczyni się do zwiększenia powierzchni zieleni w tej części dzielnicy. W miejscu likwidowanej linii kolejowej do lotniska wyznaczono nowe atrakcyjne powiązanie w postaci ciągu pieszo-rowerowego, łączącego Klukowo z Osową-Barniewicami, pełniącego również funkcję przyrodniczo-rekreacyjną.

Plan został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie sierpnia i września 2020 roku.

 

Uchwalony plan Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek umożliwia realizację celu publicznego jakim jest zarezerwowanie terenów gminnych pod zieleń urządzoną, co przyczyni się do poprawy warunków rekreacji w Osowej. Interes publiczny został także uwzględniony poprzez rezerwację na gminnym terenie, położonym przy ulicy Osowski Zakątek, usług społecznych, służących wzbogaceniu oferty programowej dla okolicznych mieszkańców. Znaleźć się tu mogą, w zależności od potrzeb, budynki: administracji publicznej (punkt obsługi mieszkańców), oświaty, nauki, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech. Dopuszczona została, w ramach usług uzupełniających, gastronomia. Ustalono też przebiegi dwóch ciągów pieszych skracających dojście do przystanku autobusowego (łączącego ulicę Osowski Zakątek z zatoczką autobusową zlokalizowaną po zachodniej stronie planu, poza jego granicami) i obiektów usług ponadlokalnych (znajdujących się na północ od obszaru objętego opracowaniem).

Plan został wyłożony do publicznego wglądu na przełomie sierpnia i września 2020 roku.


 

Biuro Rozwoju Gdańska

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas