Wiadomości z Sejmu

2016-03-15 09:45:18

Szanowni Państwo,

 

chciałabym powiadomić tych z Państwa, którzy mają może kłopoty ze spłaceniem zaciągniętych kredytów bankowych, że dnia 19 lutego br. weszła w życie ustawa, opracowana i uchwalona jeszcze za poprzedniej kadencji Sejmu, pomagająca, tym którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji. Mam nadzieję, że część z Państwa z tych zapisów skorzysta.

 

Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania związane z ta nową ustawą, proszę napisać do redakcji portalu www.osowa.info na adres:

redakcjaunas@osowa.info

lub do redakcji gazety U nas - z chęcią odpowiem.

 

Z poważaniem

Małgorzata Chmiel

poseł na Sejm RP

 

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. 215 poz. 1925)

 

Celem ustawy jest ustalenie zasad przyznawania zwrotnego wsparcia finansowego osobom fizycznym, które mają do spłaty kredyt mieszkaniowy, a znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Podmiotem odpowiedzialnym za udzielenie wsparcia jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Powołano do tego celu Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działający przy BGK. Ustawa przewiduje wysokość aktywów tego funduszu na 600 mln zł. Na ten cel składają się banki, które będą w miarę konieczności dokładać kolejne pieniądze do funduszu.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie kredytobiorców?

O wsparcie może ubiegać się osoba, lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym spłacający kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w banku albo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej (tzw. SKOK). Może to być kredyt udzielony w złotych polskich lub w walucie obcej.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczy kredytów związanych m.in. z budową lub zakupem domu jednorodzinnego, a także kupna mieszkania (także spółdzielczego), pod warunkiem, że zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. O wsparcie na mocy ustawy może się ubiegać ten kto: jest bezrobotny w chwili złożenia wniosku (ustawa przewiduje przesyłanie informacji do urzędów pracy) lub koszty obsługi kredytu przekraczają ponad 60% budżetu domowego (miesięcznie) lub jeśli po spłacie raty kredytobiorcy zostaje kwota, która uprawnia go do otrzymywania pomocy społecznej.

 

Ustawa przewiduje także w jakich sytuacjach nie będzie można ubiegać się o wsparcie. Są to m.in. jeśli kredytobiorca stracił pracę po zwolnieniu dyscyplinarnym, jeśli kredyt został wypowiedziany, a także jeśli kredytobiorca otrzymuje świadczenie z polisy na okoliczność utraty pracy. Nie mogą też liczyć na pieniądze z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców osoby, które posiadają inne mieszkanie.

 

Wsparcie na spłatę kredytu hipotecznego może być przyznany na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, zaś wysokość wsparcia to równowartość przewidywanych 18 rat kredytowych - jednak nie więcej niż 1500 złotych miesięcznie.

Ustawodawca wprowadził ściśle określony termin na ubieganie się o wsparcie w spłacie kredytu. Wnioski można składać tylko do 31 grudnia 2018 r.

 

Wsparcie jest przyznawane na podstawie umowy zawieranej przez klienta bezpośrednio z bankiem.

 

Kredytobiorca zaczyna zwracać pieniądze po 2 latach od otrzymania ostatniej raty wsparcia, ma na to kolejne 8 lat. Zwrot następuje na rachunek banku-kredytodawcy (na banku spoczywa ciężar dochodzenia należności) i następuje w równych i nieoprocentowanych ratach. Można się jednak ubiegać o dodatkowe odroczenie terminu płatności lub dodatkowe raty, a nawet o umorzenie należności w całości lub części.

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas