PLAN DLA BARNIEWIC NA SPOTKANIU Z ŻUKOWEM

2017-10-26 13:57:55

W ubiegłą środę wspólnie z Radnym Miasta Mariuszem Andrzejczakiem mieliśmy sposobność spotkać się z Zastępcą Burmistrza Gminy Żukowo Tomaszem Szymkowiakiem odpowiedzialnym za politykę przestrzenną w gminie. Tematem naszego spotkania był projektowany plan miejscowy dla rejonu Barniewic (projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice w rejonie granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ulicy Dębowej), co do którego istotne zastrzeżenia oraz obawy zgłaszali mieszkańcy rejonu ulic Mirandy, Woźnicy, Plejady, Neptuna i Strzelca.

 

Warto przypomnieć, że w sprawie niedawno uchwałę podjęła Rada Dzielnicy Osowa. Opinię na temat projektu planu miejscowego wyraził również Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski.

 

Biorąc pod uwagę uwagi zgłoszone przez Radę Dzielnicy udało się ustalić następujące propozycje oraz ustępstwa ze strony projektodawców.

 

1) wprowadzenie pasa zieleni ochronnej (zieleń wysoka) o szerokości co najmniej 25 metrów dla terenu objętego kartą nr 1.PU – od strony północnej oraz od strony wschodniej od granicy terenu

● Gmina nie zdecydowała się na wprowadzenie wymogu utworzenia pasa zieleni na całym odcinku granicznym, ponieważ inwestor zapewnił Zastępcę Burmistrza że zieleń zostanie wprowadzona na granicy z sąsiadującą zabudową. Wskazanie jej jednak w planie mogłoby w przyszłości ograniczać plany inwestycyjne (np. budowę zbiornika retencyjnego).

 

2) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu objętego kartą nr 1.PU – od strony północnej oraz od strony wschodniej – w odległości 25 metrów od granicy terenu,

● Zastępca Burmistrza odwołał się w tym zakresie do prawa budowlanego, które zakazuje usytuowania budynków w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki. Jednocześnie w przypadku inwestycji, której obszar oddziaływania obejmowałby tereny mieszkaniowe zlokalizowane po stronie osowskiej, z pewnością starosta kartuski (właściwy do wydania pozwolenia na budowę) weźmie pod uwagę ten fakt i wprowadzi ograniczenia w zagospodarowaniu działki, które zminimalizują ingerencję w prawo własności mieszkańców.

 

3) obniżenie wielkości powierzchni zabudowy dla terenu objętego kartą nr 1.PU do maksymalnie 50%,

● Oficjalnie nie są znane konkretne zamierzenia inwestycyjne właściciela gruntu, wobec czego Zastępca Burmistrza nie składał żadnych konkretnych deklaracji dotyczących zapisów ograniczających parametry zabudowy, ponieważ mogłyby one w nadmiernym stopniu uniemożliwić  realizację planowanej inwestycji. Choć przeznaczenie terenu dopuszcza funkcje produkcyjne, najprawdopodobniej inwestor będzie jednak planował realizację centrum logistycznego obejmującego również tzw. magazyny wysokiego składowania wyznaczające aktualnie trendy w gospodarce magazynowej.

 

4) obniżenie maksymalnej intensywności zabudowy dla terenu objętego kartą nr 1.PU do wskaźnika 1,2,

● j/w

 

5) zwiększenie minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej dla terenu objętego kartą nr 1.PU do 30%,

● W tym zakresie niestety nie udało się uzyskać żadnych konkretnych deklaracji, ponieważ obszar, na którym planowana jest inwestycja nie należy do strefy cennej przyrodniczo w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Żukowo.

 

6) obniżenie dopuszczalnej wysokości zabudowy dla terenu objętego kartą nr 1.PU do 12 metrów w odległości 75 metrów od strony północnej oraz 50 metrów od strony wschodniej od granicy terenu,

● Zgodnie z deklaracją złożoną przez Zastępcę Burmistrza do projektu planu miejscowego zostało wprowadzone ograniczenie wysokości do 15 m w pasie 12 m od północnej granicy planu. Niestety większy pas buforowy najprawdopodobniej istotnie ograniczyłby możliwości inwestycyjne właściciela terenu. Również rezygnacja z 25-metrowej wysokości zabudowy stoi w sprzeczności z planowaną budową wspomnianych magazynów wysokiego składowania. Z drugiej jednak strony istnieje pewne prawdopodobieństwo, że realizacja tak wysokich obiektów uzyska uzgodnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który wydaje stanowisko w przypadku inwestycji, które mogą zakłócać funkcjonowanie infrastruktury radarowej portów lotniczych (w tym wypadku lotniska w Rębiechowie).

 

7) zmiana zasad obsługi komunikacyjnej w zakresie dojazdów do terenu objętego kartą nr 1.PU – poprzez usunięcie zapisu dotyczącego dojazdu od dróg położonych poza granicami planu po stronie północnej (na terenie miasta Gdańska),

● Zastępca Burmistrza poinformował nas, że obsługa komunikacyjna centrum logistycznego nastąpi poprzez nowo zrealizowaną ulicę Meteorytową (po stronie Gdańska) oraz Dębową (po stronie Żukowa). Właściciel terenu złożył w tym zakresie konkretne deklaracje finansowe i najprawdopodobniej będzie partycypował przy budowie drogi po obu stronach granicy gmin. Z kolei ewentualne ryzyko obciążenia ulic osiedlowych od strony północnej (w szczególności ul. Woźnicy) może zostać wyeliminowane poprzez odpowiednie oznakowanie drogi przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

 

8) zwiększenie wymagań parkingowych dla obiektów i składów dla terenu objętego kartą nr 1.PU do minimum 6 miejsc na 10 zatrudnionych.

● Także w tym wypadku ewentualne ryzyko parkowania przez pracowników lub klientów centrum logistycznego w rejonie ul. Woźnicy może zostać ograniczone znakami zakazu postoju zainstalowanymi przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

 

W najbliższy wtorek, 31 października odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żukowie, podczas której Burmistrz najprawdopodobniej wniesie pod obrady ostateczną wersję projekt planu miejscowego. W przypadku przyjęcia uchwały przez radnych, plan wkrótce stanie się prawem i da inwestorowi podstawę do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

 

Karol Ważny
Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas