38. sesja Rady Dzielnicy Osowa

2018-02-22 22:32:16

38. sesja Rady Dzielnicy Osowa poświęcona została przede wszystkim analizie ankiet budżetowych wypełnionych w styczniu przez mieszkańców. W kilku punktach najciekawsze spośród zebranych wyników:

1) w badaniu wzięło udział 267 osowian, co stanowi wzrost o 35% w stosunku do ubiegłego roku,

2) aż 60% spośród ankietowanych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 26-35 oraz 36-45 lat,

3) podobny odsetek (62,5%) uczestników ankiety pozyskał informacje na temat budżetu z osowskich mediów oraz z internetowych serwisów społecznościowych,

4) spośród zeszłorocznych wydatków budżetowych najwyżej ocenione zostało dofinansowanie remontu ulicy Niedziałkowskiego na odcinku od ul. Balcerskiego do ul. Sołdka,

5) za najważniejsze priorytety budżetowe w roku 2018 uznano drobne inwestycje infrastrukturalne (np. chodniki, wiaty przystankowe, latarnie solarne, „mini-ronda”) oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

 

W ankietach pojawiło się również miejsce na pytanie otwarte, które dawało szansę na wyrażenie osobistych refleksji na temat potrzeb dzielnicy Osowa oraz przedstawienie własnych propozycji budżetowych. Choć wiele problemów zgłoszonych w tej części nie może zostać rozwiązanych bezpośrednio ze środków dzielnicy (których w tym roku mamy 90.744 zł), stanowią one cenne źródło informacji na temat spraw, którymi muszą zająć się Rada i Zarząd Dzielnicy. Otwarte odpowiedzi zawierały jednak wiele ciekawych sugestii dotyczących wydatków dla budżetu dzielnicy, spośród których wyróżnić można np. zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenie Osowej, uspokojenie ruchu w newralgicznych lokalizacjach, rozwój terenów zielonych czy też uzupełnienie wiat przy przystankach autobusowych.

 

Dalsze propozycje budżetowe zgłoszone zostały przez samych radnych podczas sesji, a także będą zbierane w najbliższych tygodniach od szkół i organizacji pozarządowych zamierzających zrealizować różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczno-kulturalne. Projekt budżetu zostanie przygotowany przez Zarząd Dzielnicy na kolejną sesję Rady.

 

W drugiej części posiedzenia radni przedyskutowali kwestię lokalizacji piramidy linowej, która zostanie zrealizowana w bieżącym roku ze środków budżetu obywatelskiego. Według pierwotnego zamierzenia „linarium” miało uzupełnić ofertę rekreacyjną zieleńca przy ul. Bliźniąt. Niestety z uwagi na znaczne rozmiary instalacji (ok. 12 m średnicy) nie ma szansy na „zmieszczenie” jej w tym miejscu. W związku z tym radni zdecydowali o zarekomendowaniu parku przy ul. Diany jako nowej lokalizacji dla piramidy. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań formalnych dla tej propozycji, stanie ona w sąsiedztwie skateparku, w miejscu, gdzie pierwotnie miało znajdować się boisko do siatkówki plażowej.

 

Na koniec Rada pochyliła się nad czterema projektami uchwał przygotowanymi na lutową sesję.

Jako pierwszy przyjęty został wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Komandorskiej. Rada zapostulowała, by działki nr 328/4, 328/5, 328/2 znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, na wysokości ul. Nowej, zostały przeznaczone na cele zieleni urządzonej. W omawianej lokalizacji brakuje bowiem dostępu do miejskich form rekreacji. Ponadto działka nr 338, na której znajduje się budynek byłego Urzędu Miar i Wag została ujęta we wniosku na cele usługowe użyteczności publicznej. Ma to zapobiec przyszłej sprzedaży tej nieruchomości na rzecz podmiotu prywatnego i zachowanie go na cele służące całej dzielnicy.

 

Następnie głosowana była uchwała dotycząca stanowiska Rady w sprawie koncepcji planu miejscowego dla Owczarni – w okolicach wejścia do lasu przy ul. Kościerskiej. Należy zauważyć, że założenia przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska dla tego terenu są bardzo zbliżone do propozycji zgłoszonej jesienią ubiegłego roku przez Radę Dzielnicy. Warto zaznaczyć, że aktualnie opracowywane Studium Przestrzenne dopuszcza w tej lokalizacji funkcję mieszkaniowo-usługową. Idąc tym „tropem” właściciel największej, dwuhektarowej działki zawnioskował o przeznaczenie jej na cele mieszkaniowe z zabudową ekstensywną. Stąd też koncepcja planu zakłada w tym miejscu powstanie osiedla domów jednorodzinnych, dopuszczalną wysokość zabudowy do 10 metrów przy spadzistych dachach, niewielką, maksymalnie 30-procentową powierzchnię zabudowy oraz minimalny współczynnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 50%. Biorąc pod uwagę przedstawione parametry Rada zdecydowała o wyrażeniu poparcia dla opracowania planistycznego.

 

Na koniec radni pochylili się nad dwoma uchwałami postulującymi poprawę funkcjonowania transportu publicznego na terenie dzielnicy. W pierwszej zawnioskowano o utworzenie kolejnej, wewnątrzdzielnicowej, linii autobusowej (o roboczym numerze 279), która miałaby zostać poprowadzona trasą obsługującą przede wszystkim części Osowej aktualnie pozbawione dostępu do komunikacji publicznej. Propozycja obejmuje przebieg ulicami Owczarnia – Wodnika – Homera – Galaktyczna – Kielnieńska – Wodnika – Jednorożca – Niedziałkowskiego – Barniewicka do Dworca PKP Osowa.

 

Druga uchwała „transportowa” dotyczyła wydłużenia trasy linii 169 od przystanku „Oriona” nowo budowanym odcinkiem ulicy Nowy Świat oraz ulicą Wodnika aż do przystanku „Owczarnia” zlokalizowanego przy hurtowni spożywczej „Selgros Cash&Carry” oraz Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego „Rënk”.

 

Tradycyjnie zapraszamy na następną sesję Rady, która odbędzie się 22 marca.

Rada Dzielnicy Osowa

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas