Jak bezpiecznie grillować?

2018-05-13 22:29:51

Spędzanie wolnego czasu przy grillu lub przy ognisku to jedno z naszych ulubionych zajęć. Trzeba jednak uważać, aby przy okazji nie popełnić wykroczenia. Samo grillowanie lub rozpalenie ogniska nie jest zabronione. Ważne jest jednak, by trzymać się przy tym pewnych zasad.

 

Nie ma zapisów prawnych, które zabraniałyby grillowania. Czasami jednak takie biesiadowanie może wiązać się z zaśmiecaniem, zakłócaniem spokoju, spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, spalaniem odpadów lub spowodowaniem zagrożenia pożarowego. W takich przypadkach mogą interweniować odpowiednie służby, a sprawcy wykroczeń muszą się liczyć z mandatami.

 

Gdzie grillować lub rozpalać ognisko?

 

Jeśli organizujemy ognisko albo grillowanie na cudzym terenie, musimy mieć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku gruntów miejskich, w grę wchodzą jedynie miejsca wydzielone (np. Park Reagana). Także w tym przypadku konieczna jest zgoda administratora terenu (Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni).

 

Ktoś, kto chciałby rozpalić grill na balkonie domu wielorodzinnego, musi sprawdzić, czy dopuszcza taką możliwość regulamin porządkowy spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty. Skargi na mieszkańców, którzy nie stosują się do takich regulaminów również należy kierować do administratorów budynków. W przypadku uporczywego łamania przyjętych zasad, każdy lokator ma możliwość dochodzenia swoich praw z powództwa cywilnego. Straż miejska nie ma uprawnień do podejmowania interwencji domowych.

 

Czego unikać, by nie narazić się na mandat?

 

W przypadku imprezy zorganizowanej w plenerze, jeśli funkcjonariusze zostaną wezwani, bo biesiadnicy będą powodowali uciążliwości dla otoczenia (zadymienie, intensywny zapach grillowanych potraw), mogą przeprowadzić rozmowę albo podjąć się mediacji. Nie nałożą jednak mandatu za samo grillowanie, bo nie mają ku temu podstaw prawnych. Co innego, jeśli stwierdzą inne wykroczenie (np. zaśmiecanie, zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zagrożenie pożarowe lub spalanie odpadów).

Opał do rozpalenia ogniska lub grilla musi być zgodny z prawem (drewno, podpałka itp.). Nie wolno używać do tego celu śmieci lub odpadów zielonych, co czasami zdarza na terenie ogródków działkowych. Pozostałości po pielęgnacji ogródka są spalane na miejscu, a przy okazji odbywa się opiekanie potraw.

 

Spalania odpadów zielonych zabraniają: Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz regulaminy wewnętrzne Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Sposób postępowania z takimi śmieciami zawarty jest w Uchwale nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska (z pozn. zm.).

Odpady, które powstają na terenie nieruchomości jako pozostałość po pielęgnacji zieleni, właściciele posesji mają obowiązek gromadzić selektywnie. Odpady z nieruchomości, na których stoją domy jednorodzinne odbierane są w workach, a z pozostałych także w kontenerach. Działkowcy mają obowiązek selektywnego zbierania lub kompostowania, które nie może być uciążliwe dla sąsiadów. Za spalanie odpadów zielonych poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych.

 

Odpowiedzialność za inne wykroczenia

 

art. 51. Kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (mandat od 100 do 500 złotych).
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

art.141 Kodeksu wykroczeń
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany (mandat w wysokości od 50 do 100 złotych).

art. 145. Kodeksu wykroczeń
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny albo karze nagany (mandat od 50 do 500 złotych).

art. 43(1). Ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a—6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny (mandat w wysokości 100 złotych).

 

Nigdy nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia! Przy rozpalonym ognisku lub grillu zawsze musi czuwać osoba dorosła. Bardzo ważne jest odpowiednie palenisko. W przypadku ogniska można za nie uznać wydzielony okrąg, obłożony kamieniami.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

 

– rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
– składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,
– używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
– wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasów.

 

Każdy, kto przestrzega powyższych zasad i zachowuje odpowiednie środki ostrożności rozpalając ognisko na terenie prywatnej posesji, nie narusza ani przepisów przeciwpożarowych, ani zapisów Kodeksu Wykroczeń (art. 82§3 i 4). Jeśli popełni wykroczenie, musi liczyć się z mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.

 

Jeśli spędzanie wolnego czasu przy grillu lub ognisku, odbywa się z poszanowaniem prawa i bez naruszania przepisów, strażnicy nie mają powodu, by podejmować jakiekolwiek interwencje. Mogą jedynie cieszyć się radością biesiadników oraz życzyć im dobrej zabawy i smacznego!

Wojciech Siółkowski, Straż Miejska Gdańsk

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas