PLAN ZAGOSPODAROWANIA REJONU ULIC JEDNOROŻCA I DELFINA

2020-06-29 14:18:06

Biuro Rozwoju Gdańska informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - rejon ulic Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku (nr 2155) - będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6.07.2020 r. do 3.08.2020 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

 

Wyłożony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można znaleźć na stronie internetowej: www.brg.gda.pl w zakładce „Miejscowe plany”: www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany

 

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr. telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 28.07.2020 r. godz. 18:00 w sali AKWEN budynku NSZZ Solidarność przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 1,22 ha, położony jest w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Jednorożca i Delfina, pomiędzy ulicami Wodnika i Koziorożca.

W obszarze tym znajduje się odcinek ulicy Jednorożca oraz niezagospodarowany teren o powierzchni 0,47 ha położony po północnej stronie tej ulicy. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowej - rejonu ulic: Jednorożca i Koziorożca - z 2004 roku oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa - w zakresie układu komunikacji drogowej - z 2001 roku. Ustalenia planów przewidują dla ulicy Jednorożca klasę ulicy zbiorczej, a dla terenu inwestycyjnego zabudowę mieszkaniową ekstensywną (domy mieszkalne do maksymalnie 4 mieszkań) i usługi.

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.

Plan umożliwi realizację ważnego celu społecznego, poprzez ustalenie przeznaczenia terenu pod usługi użyteczności publicznej - centrum społeczno-kulturalne. Teren będący własnością Gminy Miasta Gdańska stanowi jeden z niewielu niezainwestowanych, komunalnych obszarów w Osowej. Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wykonał kompleksową analizę w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych w Osowej. Z analiz wynika, iż realizacja domu sąsiedzkiego w dawnym budynku dworca stacji PKP Osowa zaspokoi potrzeby tylko częściowo. Parametry działki objętej planem pozwalają na wybudowanie obiektu o odpowiedniej wielkości na ten cel. Teren jest dobrze skomunikowany, położony w centralnej części dzielnicy. Miejsce będzie sprzyjać integracji mieszkańców.

Drugim celem publicznym przystąpienia do planu jest zdeklasowanie odcinka ulicy Jednorożca (pomiędzy ul. Wodnika a ul. Koziorożca) z ulicy zbiorczej na lokalną, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” z 2018 roku.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Biuro Rozwoju Gdańska

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas