Konkurs dla kulturalnych NGOsów. Termin przyjmowania ofert do 03.08.2020

2020-07-16 08:59:00

Ogłoszono konkurs na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Mogą wziąć w nim udział organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury, których działania odbędą na terenie naszego miasta. Pula finansowa przeznaczona na te działania to 50 000 zł.

Co ważne, przygotowywany projekt powinien uwzględnić standardy równości szans i zrównoważonego rozwoju rozumianych zgodnie z zasadą horyzontalną Programów Operacyjnych oraz Programu współpracy Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 r. Dzięki takim działaniom pod uwagę brane będą różnorodne potrzeby mieszkańców i mieszkanek Gdańska oraz stworzenie równych warunków rozwoju dla każdej osoby w naszym mieście. Kolejnym ważnym aspektem są działania ekologiczne pozostające w zgodzie z kampanią „Gdańsk bez plastiku”.

Do konkursu organizacje mogą zgłosić różnego typu wydarzenia, takie jak spektakle, festyny, koncerty, warsztaty, które będą elementem działań i ich bezpośrednim efektem końcowym. Ważne jest jednak, aby te wydarzenia powstawały przy udziale i zaangażowaniu uczestniczek i uczestników .

Przygotowana przez NGOsy oferta powinna zawierać opis metod integracji, aktywizacji i/lub sposoby rozwijania wiedzy, umiejętności i wrażliwości mieszkanek i mieszkańców Gdańska w obszarze różnorodności i równego traktowania. W ofercie oceniane będą również działania mające na celu zapewnienie różnorodnym grupom społecznym równego dostępu do oferowanych działań m.in. tłumaczenia wydarzeń na język migowy lub obcy, audiodeskrypcje oraz informowanie o zakresie dostępności danego wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Oferta powinna wpisywać się w cele wyznaczone w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny
dostępny tutaj: https://www.gdansk.pl/download/2016-04/71492.pdf

Ofertę konkursową należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2020 roku do godziny 16.00.

Potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2020 roku w siedzibie organizatora konkursu:
 

a) ZOM nr 1 ul. Partyzantów 74 - pokój nr 210 I piętro,
b) ZOM Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12 - pokój nr 40,
c) ZOM nr 4 ul. Wilanowska 2 - stanowisko informacji i składania korespondencji,
d) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pomocą operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 

Informacji udzielają:

- w kwestiach merytorycznych: Inspektor, Małgorzata Koter, tel. (58) 323 65 17 lub
Inspektor Elżbieta Czekaj, tel. (58) 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl
- w kwestiach finansowych: Alina Kopicka tel. (58) 323 61 76, alina.kopicka@gdansk.gda.pl

 

źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/konkurs-dla-kulturalnych-ngosow-termin-przyjmowania-ofert-mija-3-sierpnia,a,175425

 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas